Skip to content

Wij laten jouw
organisatie groeien.

GrowthBusters is een recruitment leadgeneratie bureau. Wij helpen organisaties met groeien door ze te helpen aan de allerbeste professionals. Wij bieden volledige agency service tegen een prijs die lager ligt dan het aannemen van een fulltime recruiter.

Ontdek de GrowthBusters methode

John Doe
Construction Engeneer
Play Video
John Doe
Construction Engeneer

Privacy verklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Growth Busters I B.V. (KvK: 75526719) 
Damrak 373, 1012 ZJ Amsterdam
+31 202 440 936
info@growth-busters.com

Persoonsgegevens
We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht en leeftijd/geboortedatum
 • Studie en werk achtergrond
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Werk gerelateerde financiële gegevens
 • IP-adressen

Herkomst persoonsgegevens
We kunnen jouw persoonsgegevens verkrijgen uit openbare bronnen, zoals het Handelsregister, LinkedIn, Facebook en andere (sociale-media) websites, zodat we contact met je kunnen opnemen als we denken dat je mogelijk geïnteresseerd bent in een functie die wij in portfolio hebben of in onze diensten.

We kunnen jouw persoonsgegevens ook verkrijgen via een andere kandidaat of een werkgever die jou als kandidaat of als partner aanbeveelt.

Ten slotte kunnen we jouw persoonsgegevens verkrijgen wanneer we rechtstreeks contact met je hebben, bijvoorbeeld via email, telefoon, app, op (sociale media) websites, tijdens een evenement of bij ons op kantoor.

Doeleinden 
We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Recruitment
Om onze partners aan ‘Recruitment Qualified Leads’ te helpen, kunnen wij voor kandidaten op basis van hun toestemming een profiel aanmaken. In dit profiel leggen we van de kandidaat bijvoorbeeld NAW-gegevens, contactgegevens, geslacht, leeftijd en CV vast. Vervolgens kunnen we dit profiel op basis van toestemming van de kandidaat delen met onze partners, wanneer het betreffende profiel voldoet aan bepaalde eisen voor een vacature. Onze partners kunnen de kandidaat dan vervolgens benaderen voor hun vacature. 

Mocht een kandidaat zijn/haar toestemming willen intrekken, dan kan dit door contact met ons op te nemen via privacy@growth-busters.com of dit aan te geven bij de medewerker met wie de kandidaat reeds contact heeft. Wanneer een kandidaat zijn/haar toestemming niet intrekt, bewaren wij het profiel gedurende één jaar en kunnen we het profiel gedurende dat jaar delen met onze partners in wiens vacature het profiel past. Na dit jaar, benaderen we de kandidaat opnieuw om te vragen of deze wederom wenst dat we het profiel nog één jaar in portefeuille houden.

Contact
We kunnen op verschillende manieren met je in contact komen. Dit kan bijvoorbeeld doordat je het contactformulier hebt ingevuld op de website, doordat we je contactgegevens hebben gevonden via openbare bronnen of dat we contact hebben gekregen via sociale media. Wanneer we met elkaar in contact zijn, kunnen wij je naam en contactgegevens (en alle overige persoonsgegevens die we hebben uitgewisseld gedurende ons contact) gebruiken voor het onderhouden van contact met je, waaronder in het kader van acquisitie en voor het bespreken en begeleiden van carrièremogelijkheden. Wij verwerken deze persoonsgegevens, afhankelijk van de vorm en het doel van ons contact, op basis van ons gerechtvaardigd belang of om het door jou gewenste contact te voeren. We bewaren je naam en contactgegevens zolang dat nodig is voor het doel van het contact. Mocht je ooit bezwaar hebben tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor ons contact, dan vernemen we dit uiteraard graag. In dat geval zullen we je persoonsgegevens niet langer gebruiken voor contactdoeleinden. 

Marketing
Voor (gerichte) marketingactiviteiten, waaronder via e-mail en in de vorm van digitale nieuwbrieven kunnen wij je naam, e-mailadres en klikgedrag in de nieuwsbrief gebruiken. Dit doen we om onze diensten bij je onder de aandacht te brengen, voor het opbouwen van een goede relatie met je en bij te houden hoe en wanneer de nieuwsbrief wordt geopend en gelezen. Wanneer we een betaalde klantrelatie met je hebben, kunnen wij je e-mailadres aan de adressenlijst van onze nieuwsbrief toevoegen tenzij je hiertegen bezwaar maakt. In alle overige gevallen, voegen we je e-mailadres alleen toe aan de adressenlijst voor onze nieuwsbrieven wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven. Iedere nieuwsbrief bevat een uitschrijfmogelijkheid. 

Naast de nieuwsbrief, kunnen we je ook persoonlijk benaderen voor commerciële doeleinden. Dit doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hiervoor verwerken we je naam en contactgegevens. Je kunt hiertegen altijd bezwaar maken, en wanneer je dit doet zullen we je naam en contactgegevens niet langer gebruiken voor commerciële benadering. 

Partners 
Van onze partners verwerken wij (zakelijke) NAW-gegevens, contactgegevens en financiële gegevens (zoals een bankrekeningnummer). Daarbij verwerken wij alle aanvullende persoonsgegevens die een partner als onderdeel van onze samenwerking aan ons verstrekt. Deze gegevens verwerken wij ter voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst die we met onze partner aangaan, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of voor onze gerechtvaardigde belangen. Denk hierbij aan de verwerking van persoonsgegevens voor het uitvoeren van interne bedrijfsprocessen, managementrapportage en accountantscontrole. Wij bewaren deze persoonsgegevens gedurende onze samenwerking en daarna zo lang als nodig is om aan wettelijke plichten (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar) te voldoen. 

Leveranciers
Van (de contactpersonen bij) onze leveranciers verwerken wij NAW-gegevens, contactgegevens, financiële gegevens (zoals een bankrekeningnummer) en andere gegevens van bij leveranciers werkzame of aan leveranciers verbonden personen die nodig zijn voor leveringen, bestellingen of het afnemen van diensten. Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die we met de betreffende leverancier hebben (of deze voor te bereiden), om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting en op grond van ons gerechtvaardigde belang om een goede bedrijfsvoering te voeren.

De persoonsgegevens van contactpersonen van leveranciers worden verwijderd wanneer de contactpersoon wijzigt en/of uiterlijk twee jaar nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld. Dit, tenzij wij de persoonsgegevens langer moeten bewaren ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht (zoals fiscale bewaarplichten).

Online vergaderingen 
Steeds vaker voeren wij onze overleggen digitaal via bijvoorbeeld Microsoft Teams. Wanneer je deelneemt aan een digitale vergadering, verwerkt Microsoft je (organisatie)naam, contactgegevens, technische gegevens (zoals IP-adressen) en informatie over je bijdrage aan de vergadering (zoals beeldopnames, chatberichten, gedeelde bestanden, etc.). Deze verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, dan is het uiteraard ook mogelijk om contact enkel via andere kanalen te voeren. Wij hebben met Microsoft afspraken gemaakt om de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens te borgen, waarvan de Standard Contractual Clauses (SCCs) een onderdeel uitmaken. 

Evenementen 
We organiseren regelmatig evenementen voor zowel onszelf als voor onze partners. Voor deelname aan een evenement, is het noodzakelijk om je (organisatie)naam, functie, contactgegevens en evt. opmerkingen/wensen (zoals dieetwensen) te verstrekken. We gebruiken deze persoonsgegevens om je relevante informatie over het evenement toe te sturen of om hapjes te verzorgen. We baseren ons hierbij op de voorbereiding/uitvoering van de overeenkomst die we met je sluiten. We bewaren deze persoonsgegevens tot drie maanden na afloop van het evenement, en kunnen je persoonsgegevens langer bewaren wanneer we hierna bijvoorbeeld met elkaar uitgebreider in contact komen.  

Wanneer we een evenement samen met een partner organiseren komen jouw persoonsgegevens mogelijk ook bij deze partner terecht. In dat geval, bepaalt onze partner zelf hoe hij/zij met jouw persoonsgegevens omgaat. Per evenement, zullen we aangeven bij wie je persoonsgegevens terechtkomen en waar meer informatie over de omgang met jouw persoonsgegevens te vinden is. 

Social media buttons 
Via de social media button op onze website kun je onze social media pagina op LinkedIn bekijken. LinkedIn bepaalt zelf hoe ze met jouw persoonsgegevens omgaat wanneer je de social media pagina bezoekt. Lees voor meer informatie over de omgang met jouw persoonsgegevens door LinkedIn de privacyverklaring van LinkedIn.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
We gebruiken jouw persoonsgegevens niet om geautomatiseerde besluiten over je te nemen waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die jou op een andere manier in aanmerkelijke mate kunnen treffen.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen we persoonsgegevens uitwisselen met onze partners, zodat zij bijvoorbeeld contact met jou kunnen opnemen over een mogelijke baan. 

Verder maken we voor onze dienstverlening gebruik van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. We hebben met deze derden afspraken gemaakt om de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens te borgen. 

Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens bij uitzondering verstrekken aan derden op basis van een wettelijke verplichting. Denk daarbij aan de overheid bij opsporingszaken.

Doorgifte van gegevens buiten de EER
We verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel binnen de EER. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Wanneer we persoonsgegevens delen met organisaties in landen buiten de EER, nemen we altijd de benodigde maatregelen om deze gegevens te beschermen. Hierbij vertrouwen we onder meer op door de Europese Commissie vastgestelde modelbepalingen (de Standard Contractual Clauses).

Cookies 
Op onze website, via onze advertenties en via onze nieuwsbrief worden cookies gebruikt voor verschillende doeleinden. Voor meer informatie over deze cookies kun je onze cookieverklaring raadplegen.

Jouw rechten
Op grond van de privacywetgeving heb je een aantal rechten ten aanzien van de verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om:

 • ons te verzoeken om inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • tegen een bepaalde verwerking bezwaar te maken;
 • ons te verzoeken om jouw gegevens over te dragen aan een derde partij;
 • toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar: info@growth-busters.com

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-03-2022

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. We raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Versie 1

Copyright 2022 Didone demo. All rights reserved.