Skip to content

Wij laten jouw
organisatie groeien.

GrowthBusters is een recruitment leadgeneratie bureau. Wij helpen organisaties met groeien door ze te helpen aan de allerbeste professionals. Wij bieden volledige agency service tegen een prijs die lager ligt dan het aannemen van een fulltime recruiter.

Ontdek de GrowthBusters methode

John Doe
Construction Engeneer
Play Video
John Doe
Construction Engeneer

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Growth Busters I B.V., handelend onder de naam: Growth | Busters
Warmoesstraat 155
1012 JC Amsterdam
+31 202 440 936
info@growth-busters.com
KVK: 75526719
BTW: NL.8603.13.025.B01

Artikel 2 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Afnemer: de partij met wie ondernemer een overeenkomst aangaat dan wel aan wie ondernemer een aanbieding doet;
  2. Ondernemer: de partij genoemd onder artikel 1, te weten: Growth Busters I B.V.;
  3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ondernemer en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en afnemer, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De ondernemer is in alle gevallen eerst gebonden, nadat zij een opdracht of een afspraak schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail) heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden de ondernemer slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, binden de ondernemer niet indien sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.

Artikel 5 – De prijs

 1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door de ondernemer opgegeven prijzen steeds exclusief btw.
 2. De ondernemer is gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks te indexeren conform de CBS consumentenprijsindex (CPI). De ondernemer is voorts gerechtigd prijsstijgingen van derde leveranciers door te belasten. 
 3. In andere situaties dan beschreven in lid 2 is de ondernemer gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen met inachtneming van een termijn van drie maanden. Indien de afnemer niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is hij gerechtigd binnen 30 dagen na de kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

Artikel 6 – Betaling

  1. Tenzij anders overeengekomen dienen door afnemer verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer.
  2. Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. De ondernemer is in dat geval gerechtigd een vertragingsrente van 8% per jaar over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten.
  4. Indien afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft de ondernemer het recht om alle in redelijkheid gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan de afnemer in rekening te brengen.
 • De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan ondernemer verschuldigde.

Artikel 7 – Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde dan wel voor onbepaalde tijd. 
 2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.
 3. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief aan de andere partij te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 8 – Termijnen

 1. Afleveringstermijnen en/of (oplever)data gelden steeds als streefdata en zullen nimmer een fatale termijn zijn.
 2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient afnemer de ondernemer schriftelijk aan te manen, waarbij aan de ondernemer een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog na te komen. Verzuim en recht op ontbinding ontstaan pas op het moment wanneer ook laatstbedoelde termijn door de ondernemer wordt overschreden.

Artikel 9 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn tot geheimhouding verplicht van alle gegevens afkomstig van de andere partij waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn, waaronder in ieder geval begrepen financiële gegevens en de inhoud van de overeenkomst.
 2. De in dit artikel opgenomen verplichtingen gelden niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 – Dienstverlening

 1. De ondernemer zal zich inspannen de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en op een professionele en zorgvuldige wijze uit te voeren. Alle diensten van de ondernemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover de ondernemer in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is beschreven.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst aan afnemer ter beschikking gestelde digitale inhoud, zoals programmatuur, websites en databestanden, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ondernemer, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt de gebruiksrechten die bij de tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan afnemer toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

Artikel 12 – Ontbinding

 1. Indien de afnemer op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de afnemer bewijst dat de ondernemer ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de ondernemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van ondernemer jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor zes maanden. 
 4. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van ondernemer voor schade, op welke rechtsgrond dan ook, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen verbintenissen tot ongedaanmaking in de zin van artikel 6:271 BW, echter meer dan € 25.000,- bedragen.
 5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer of zijn ondergeschikten.

Artikel 14 – Overmacht 

 1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
 3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 

Artikel 15 – Privacy

 1. De ondernemer verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. De ondernemer verwerkt deze gegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke, tenzij anders is overeengekomen. De ondernemer hanteert een privacy statement waarin informatie wordt gegeven over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Dit privacy statement kunt u vinden op onze website onder deze link: www.growth-busters.com/privacyverklaring

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland).
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, waarbij zij nadrukkelijk mediation zullen overwegen.

Artikel 17 – Wijziging voorwaarden

 1. De ondernemer kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig wijzigen. De ondernemer zal de afnemer binnen een redelijke termijn informeren over de gewijzigde algemene voorwaarden. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn bindend vanaf de aangegeven ingangsdatum.